Teme / pravci istrazivackog rada            kontakt:    boban@etf.rs              5.01.2019.Истраживање је нераскидиво везано за PhD студије, али постоје разлози да се са истраживачким                                Ново:     Electrical drives for Industry 4.0
 радом почне и знатно раније.  До успеха се брже долази у случају када се истраживачки рад                                         Ново:     Anisotropic Reluctance IPM
одвија у тиму, уз честе консултације и разговоре. У прилогу је дат подсетник са 40-так ставки чија                               Ново:     THD_improvement_in_Grid_Side_Converters
 је сврха да подстакну читаоца на размишљање. За неке од њих постоје и шира појашњења,                                          Ново:     Energetska elektronika-animacije
материјали и примери.                Контакт - ddc@etf.rs                (more.......)                                                                                       Ново:     Video: Istrazivanja u vodecim svetskim LAB


Како писати научни рад на српском, енглеском ..... (преузети архиву)                                       Timski_Rad_Pogledi

Тест -  пре  одређивања  уже области  Н/И  рада  --->    Aptitute test


Пројектовање електричних машина


 

1.     Оптимизација облика полова СРМ  - увећање средње вредности момента, умањење
валовитости момента. Аналитички, семи-аналитички, мета-хеуристички  метод
  (more.....)

2.     Примена диференцијалне еволуције у ... пројектовању ел. машина (more....)

3.     ЛУА-скрипт и цикличне ФЕМ анализе: Промена индуктивности АМ приликом
обртања, Матлаб-контролисано коришћење femm42 за анализу поља, туторијал  (
more.....)

4.     Пројектовање синхроних генератора средње снаге (1-10 MW) са смањеним
вредностима субтранзијентних реактанси и бољим сузбијањем виших
хармоника које ствара нелинеаран терет (
more.....)

5.     Пројектовање “Coreless” електричних мотора за примене у земаљским
возилима и авио-таксију (електричне машине са редукованим магнетским
колима)
(more.....)

6.     Линеарни мотори:

       Потребно је остварити велику  специфичну силу (сила по јединици тежине) 
С друге стране, није прихватљиво да постоји валовитост силе, тј. периодично
одступање/пулсација силе у односу на задату вредност. Два постављена захтева
су у супротности, дакле, покушај да се увећа специфична сила увећава и
валовитост. Стога је потребно начинити напредак у развоју нових геометрија
линеарних мотора, као и напредак у развоју алгоритама за компензацију
валовитости момента код постојећих мотора.

          ®  Оптимално пројектовање магнетског и струјног кола (more...)
    ®  Управљачки алгоритми за активно сузбијање валовитости (more...)

        Hydraulic actuators in civil and military airplanes, in aircraft
carriers and many critical industrial applications have all the drawbacks of
hydraulic-oil driven equippment, including stability problems at extreme
temperatures. There is an obvious need to replace hydraulic actuators
by linear electromechanical converters, namely, linear electrical
machines.  (more.....)

7.       Израда алгоритма и програма за пројектовање торусних трансформатора  полазећи
од каталошких података за торусна језгра и спецификације трансформатора.  (
more .... )

8.       Fractional slot concentrated winding BLDC  used to achieve considerably larger torque density
 and torque-per-inertia  ratios,  design that suppresses the torque ripple  --  more  -->  (
lit43)
Електронска енергетика   (smart-grids....)


1.    Квалитет електричне енергије у „електронској енергетици“, инјекција и
супресија паразитних ЈСС,  инјекција и апсорпција мрежних хармоника. (more...)

2.      Адаптивно управљање дистрибуираним мрежним претварачима и
увећање маргине стабилности у савременим ЕЕС.  (more....)

        3.    Analysis and control of electrical power system with distributed, electronically
            controlled  load and distributed, electronically controlled generation, study of
            disturbance-wave-propagation, wave-quenching and stabilization.
(more....)

4.      Introduction of distributed computing and blockchain technology into ac grids
in an energy-efficient way (improving the blockchain-based smart contracting;
the ways of trading the green kWh in carbon-based grids).   
  (more....)

5.      Пројектовање дигиталних регулатора струје у мрежним инверторима
који садрже LCL филтре са  циљем да се модулише излазна импеданса
на начин који погодује стабилности мреже.  (
more.....)

      6.    Идентификација параметара супер-кондензатора   (more.....)Електричне машине - управљање и дијагностика


1.     Коришћење PWM побуде, oversampling и псеудоинверзије за одређивања R-L
парамететара а) Статорског намотаја, б) Мреже на коју је прикључен grid-side инвертер,
за потребе управљања (појачања) и дијагностике  (температура) (
more....)


2.     Напредна дијагностика и надзор великих електричних машина заснована
на расположивим мерењима и напредној обради сигнала, листа циљева
и тема (
more....)           (lit4napdiag)

3.     Синхроно покретање великих СМ у пумпно-акумулационим постројењима у тандем
вези са другом СМ упоредиве снаге чија турбина омогућује промену брзине (
more.....)

4.     Sensorless рад СМ са сталним магнетима у ветроелектранама, self-start, running & elevated
speed operation, проблеми, робусност, тачност,   туторијал (
more......)

5.     Sensorless управљање AC машинама из коришћење несавршених интегратора
у естиматорима флукса и употребу прилагођене PLL петље  (
more.....)

6.     Sensorless Control of IPMSM Based on Regression Model  (more .... )

7.     Управљање фреквенцијски регулисаним АМ/СМ у режиму великих
брзина и слабљења поља: проблем напонске маргине,
пројектовање управљања U=Umax   (
more.....)Енергетска електроника (wide-band-gap, sub-resonant...)


1.    Мониторинг,  дијагностика  и  рана детекција квара код Si,  SiC и GaN прекидача
снаге: промена облика струја и напона услед старења и деградације. (
more.....)

2.     Утицај отпорности у гејту у отпорности и RC члана флајбек претварача на
степен корисног дејства и електромагнетски шум (
more.....)

3.      Оптимално пројектовање и поређење EI-type, POT-type и toroidal - type
трансформатора и утицај на степен корисног дејства flyback претварача (
more....)


4.    Средњенапонски реверзибилни DC/DC претварачи, у железници,
микромрежама, паметним мрежама, топологије, резонантна решења,
управљање, оптимизација   (
more....)

5.    Развој субрезонантних топологија енергетских претварача:  (more.....)

6.       LLC Resonant Controller with High Voltage Startup  (more.....)
Renewables & E-mobility  &  Electrical Vehicles

1.      Transformerless  low-power single-phase solar inverter (more....)

2.      High performance electric vehicles. Considering battery (or super-cap, or fuel-cell,
or micro-turbine) AND the power converter AND the electrical machine as the
mechanical power delivering unit, considering all the available technologies and
deriving the winning solution at this specific instant.

3.      EES -- V2G technologies -- lease of resources and energy. Estimation of technical
and financial aspects and consequences - virtual energy accumulation.

      4.   Пројектовање алгоритама за оптимално управљање електранама на сунце и
            ветар са значајно бржим достизањем оптималне радне тачке него што је
            то случај са уобичајеном МППТ алгоритмима. 
(more....)

  
   5.    СРМ - прекидачки релуктантни мотори у електричним возилима  - проблем
            валовитости момента и односа Nm/Arms, примена концепта пасивности, примена
            концепта feedback linearization, нове врсте управљања и обликовања струје (
more.....)

6.      Управљање ветрогенераторима у режиму велике брзине ветра, уважавање
системских ограничења снаге, момента, струје и напона, увећање
производње захваљујући  прилагођавању аеродинамичке ефикасности
турбине (
more.....)

7.   Електрична возила,  интегрисани пуњачи батерија ...интегрисани пуњачи
 батерија у вучним погонима са AC моторима, са SRM моторима, проблеми
 пунионица за електрична возила са/без постројења за складиштење.   (more...)

      

8.      Пројектовање електричне мреже унутар воила -- повезивање батерије, блока
електролитичких кондензатора - филм кондензатора и инвертора.   (more....)


CPES


1.      CPES:   Switching-Cycle Control and Sensing Techniques for
High-Density  SiC-Based Modular Converters   --> 
(lit23)

2.      CPES:   Modeling and control of MMC   -->  (lit24)

3.      CPES:   Stacking of SiC MOSFETS - Towards medium
voltage SiC-based power converters   -->   
(lit25)

4.     CPES:   Small-signal Stability Analysis of Power Systems
with Multiple STATCOMs in Proximity  --> 
(lit26)

5.      CPES:   Implementation and Test of a Wide Bandwidth IMU
(Impedance measurement unit) for AC Power System  --> 
(lit27)

6.       CPES:   3-phase inverters for Photo-Voltaic:  WBG-Based High Frequency
Soft-Switching Three-Phase Inverter/Rectifier    --> 
(lit28)

7.   CPES:   10 kV SiC MOSFET power module: high voltage, high
power density packaging,     --> 
(lit29)

8.      CPES:   Modeling and Design Optimization of Power Converters
with Parametric and Model-Form Uncertainty Quantification --> 
(lit30)

9.     CPES:   1.2 kv  sic mosfet gate driver with rogowski-
coil phase current measurement  (Slavko )  --> 
(lit31)Power electronics - new developments


1.     High power density converters for computer/server  power supplies
using wide bandgap devices.  Developments:  subresonant structure
at very high frequencies with burst control. (read
more....)
 

2.     New applications of Li-Ion batteries, new converter topologies for
large electrical drives in traction applications, Tolbert 99 (read more....)3.     For large voltages and/or large powers, MMC (modular multilevel
converters) seem to provide the best solution. Their key ingradients are
single modules, whether full H-bridge, half-bridge or others, and one
of design goals is to reduce the H-bridge-DC-bus-supporting capacitors,
while enabling short-circuit and other faults ride-through capability of
MMC and, of course, increasing efficiency.   (read more ....)

      4.        Ever increasing number of PV renewable sources puts an emphasise on
            "solar inverters", grid-side inverters that interfact the solar panel to the
            grid. The
market and its customers are demanding higher-performance
                inverters in terms of efficiency, power density, module-level control,
                and increasingly higher voltage and power levels. Because of their
                outstanding performance, multilevel inverters have attracted the attention
                of researchers and technology developers alike.    (read more ....)


      5.        In many applications, blackouts or brownouts are not tolerated, therefore, we
                  we need reliable power electronics devices. Any failure on the power converter
                   penalizes the maintenance cost and the operational cost - as the service is
                    dicontinued. Thus, it is of interest to investigates failure modes and effects,
                    as well to envisage solutions, topologies, design methods and mechnism
                    that would increase reliability  (read more ....)


      6.        Designing  power converter with 1-phase line frequency ac voltage input
                  and supplying constant power output into 3-phase load, with reduced size
                   and elevated efficiency is a challenge since the input power is (1 + cos(wt))
                   while the output power is constant.   (read more .....)


      7.        Very high switching frequency --  GaN and SiC  devices with  increased electron
                   mobility and higher  operating frequencies, new issues=passive components,
                   layout, packaging, parasitics  (read more ....)

       8.        3-phase grid-side   converters   keep  a set of passive components (LCL and similar)
                    between the switching bridge and the mains.   MMC   topologies can be used to
                      minimize the  size/weight/losses   of passive components.   The proper design
                       rules can provide furthe reduction  (read more.....)


       9.        New magnetic materials relevant for further development of power electronic
                   devices.  (read more ...)


       10.        Detection of aging in gate-driven semiconductor power switches and
                      early fault detection:  Detection methods that rely on  signals readily
                      available   at the gate-driver level  (read more .... )


Оптимизација облика полова СРМ  - увећање средње вредности момента,
умањење валовитости момента. Аналитички, семи-аналитички,
мета-хеуристички  метод

Релуктантни мотори (СРМ) се примењују у електричним возилима (ЕВ)
за директно покретање -- без преносника, како би се елиминисали
губици, смањила цена, увећала поузданост. Међутим, његов обртни момент
није тако велики као код мотора са сталним магнетима. Да би се увећао
однос моменат/струја и смањила валовитост, могу се градити полови СРМ са
више зубаца по једном магнетском полу. Ипак, тада често долази до
магнетског засићења, што увећава губитке и валовитост момента.
Дакле - постоји простор за коришћење ФЕМ алата и добијање бољег
решења. Један од начина да се прати може бити примена мета
хеуристичких метода оптимизације дизајна, то јест, диференцијална
еволуција.


Даљи кораци:   Могуће је добити релевантне радове о СРМ, као и писана
упутства о корацима оптималног пројектовања прекидачких релуктантних
машина.  Литература -
(lit1)


Коришћење PWM побуде, oversampling и псеудоинверзије за одређивања
R-L парамететара а) Статорског намотаја, б) Мреже на коју је прикључен
grid-side инвертер, за потребе управљања (појачања) и дијагностике
(температура)


Параметри R, L статорског намотаја су врло важни за правилну примену дигиталне
струјне регулације. Уколико се, током рада, а услед промене флукса, магнетског
засићења, положаја или температуре мењају поменути параметри, потребно
је детектовати њихову промену и подесити регулатор (адаптација).
Одређивање параметара у току рада/ идентификација ослања се на сигнале
напона и струје. Док су струје лако доступне у ac погонима, напони се обично
не мере. На њих утичу индекси модулације, који су познати, али се стварни
напон може разликовати од процењеног због несавршености инвертора,
мртвог времена, кашњења и других секундарних ефеката. Напоне није лако
мерити због неопходне галванске изолације, али и због врло стрмих нагиба
(dV/dt) и изузетно високог пропусног опсега који је потребно остварити.
Зато је од интереса реконструисати напон из расположивих података,
тј. индекса модулације, напона на сабирницама и стрмије са којом се мења
струја.  Стрмина фазне струје (тј. струје мреже) зависи и од  електромоторне
силе у машини (тј. напона празног хода мреже), што треба узети у обзир.

Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ који образлаже и објашњава
поступак идентификације RL параметара трофазне машине на бази мерених
струја и напона,  сет експериментално добијених облика струје и напона,
као и одговарајуће Матлаб датотеке које обављају обраду сигнала. Описани
подаци и документи могу бити материјал за публиковање скромнијег рада, али
и значајна подршка даљем, амбициознијем раду.

Литература  -  (lit2)


Примена диференцијалне еволуције у ... пројектовању ел. машина


Znacajne karakteristike elektricnih masina su 
specificni momenat (Nm/m3), specificna snaga (kW/m3)
stepen korisnog dejstva (Pout/Pin), valovitost momenta,
harmonijski sastav elektromotornih sila, i druge

Navedeni kriterijumi performanse zavise od odnosa
spoljasnjeg precnika statora, unutrasnjeg precnika
statora, vazdusnog zazora, spoljasnjeg precnika rotora,
dimenzija i odnosa dubina/sirina rotorskih i statorskih
zlebova, sirine i ispusta krunica zlebova, osne duzine
i drugih dimenzija, ali i od celobrojnih konstanti kao
sto je broj faza, broj polova, broj rotorskih i
statorskih zlebova, broj slojeva namotaja u zlebu,
broj modula rotorskih stalnih magneta itd.

Ako se kriterijum performanse projektovane elektricne
masine moze predstaviti kao funkcija veceg broja
argumenata, tada se radi o funkciji koja nije
diferencijabilna i koja medju argumentima ima realne ali
i cele brojeve. Optimalni dizajn masine se nalazi tako
sto se kriterijumska funkcija

Kritfun = KriterijumskaFunk(argument)

izracunava na osnovu vektora "argument" koji ima veci broj
elemenata, recimo D, od kojih su neki realni a neki celi
brojevi,pa cak i logicke konstante.

Problem optimalnog dizajna masine se svodi na pretrazivanje
D-dimenzionog prostora, uz uvazavanje okolnosti da neki od
parametera nisu realni vec celi brojevi.

 Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ који образлаже
разлоге за примену мета-хеуристичких алгоритама оптимизације и
излаже основне особине диференцијалне еволуције са одговарајућим
примерима примене кодираним у Матлабу, као и документе и радове
о практичној примени диференцијалне еволуције у пројектовању
електричних машина.   Литература -
(lit3)


 
Напредна дијагностика и надзор великих електричних машина заснована на
расположивим мерењима и напредној обради сигнала, листа циљева и тема


Деградација магнетског кола, локално загравање намотаја, убрзано старење
изолације, деградација карактеристика сталних магнета и нарушавање
механичке чврстоће и особина појединих делова машине су процеси који
доводе до прераног отказа, испада машине из погона и хаварије. За велике
електричне машине или за машине чији рад мора бити нарочито поуздан јер
утиче на очување људских живота, здравља или очување капиталних
објеката и система   веома је важно  остварити рану детекцију процеса
деградације како би се кварови унапред предвидели, чиме се може
предупредити  инцидент, благовременим искључењем, сервисом или на
други начин.   Процеси деградације унутар машине утичу на облике струје,
на електромоторне силе, на степен корисног дејства, на напон на вратилу,
на параметре машине, на профиле температуре, на прелазне појаве и на друге
мерљиве величине као и на величине које се не мере али су доступне
естимацијом. Дубљим проучавањем процеса унутар машине могуће је
издвојити релевантне информације из расположивих величина, проценити
степен и фазу декрадације  и  предупредити квар.
предвидети

 Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ на 4 странице који
представља примерен увод у даљи рад.   Литература -
(lit4)   (lit4napdiag)

 


ЛУА-скрипт и цикличне ФЕМ анализе: Промена индуктивности АМ приликом
обртања, Матлаб-контролисано коришћење femm42 за анализу поља, туторијал


Промена индуктивности расипања током обртања утиче на електромоторне силе
(пример, уз задату МПС, флукс, па и електромоторне силе зависе од магнетске отпорности.
Ако се последња мења приликом обртања због промене релативног положаја статорских и
роторских жлебова, то доводи до појаве такозваних жлебних хармоника ЕМС).
Жлебни хармоници се могу користити за одређивење брзине обртања мотора,
или у друге сврхе.
      За задату геометрију машине, могуће је  применити ФЕМ алате да би се одредила
промена индуктивности при променама положаја ротора. Програм femm42 је freeware
који омогућује да се, за задату 2D геометрију (тј. попречни пресек мотора) и задате
струје у намотајима одреди расподела магнетског поља (тј. јачина поља H, густина флукса
B, као и њихове оријентације), на бази чега се коначно одређује флукс, док је индуктивност
 количник флукса и струје.


 Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ-туторијал са урађеним примерима
који кандидату омогућује да се обучи у самосталној примени ФЕМ алата за одређивање
промене индуктивности приликом обртања и за анализу утицаја жлебова на магнетску
отпорност.   Савладавање тутотијала може бити први корак ка даљем раду у правцу
сензорлес управљања машинама.   Литература  - 
(lit5)Синхроно покретање великих СМ у пумпно-акумулационим постројењима
у тандем  вези са другом СМ упоредиве снаге чија турбина омогућује
промену брзине

 У пумпно-акумулационим постројењима каква се користе у реверзибилним
хидроелектранама потребно је остварити покретање синхроне машине која
ће радити као мотор из стања мировања до синхроне брзине. 
Реверзибилне електране - електране које, поред уобичајене функције, могу
користити електричну енергију да би преко синхроног мотора и водене турбине
која ради у режиму пумпања   подизале воду из доњег језера/тока у горње
језеро, чиме се остварује функција акумулације енергије.
     Покретање се може обавити коришћењем друге синхроне машине која
ради као генератор чија се брзина (па и учестаност) постепено увећава од
нулте до номиналне брзине.   Многи проблеми везани за синхроно
покретање још увек нису решени.

 Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ који описује проблем
и предвиђа даље кораке рада.    Литература -
(lit6) Sensorless рад СМ са сталним магнетима у ветроелектранама, self-start,
running & elevated speed operation, проблеми, робусност, тачност,   туторијал


Ветроелектране користе генераторе са сталним магнетима. При малим брзинама
ветра расположиви моменат турбине није довољан да савлада суво трење и покрене
ротор. Потребно је, на кратко, користити генератор као мотор, развити моторни
моменат како би се савладало трење и покренуо ротор, а потом прећи у
генераторски рад.  Да би се покренула машина са сталним магнетима потребно је
располагати податком о положају ротора. Да би се избегло коришћење нарочитог
давача, потребно је искористити могућност да се информација о положају ротора
издвоји из напона и струја на крајевима намотаја генератора.  Основ за такав
прорачун је утицај ожљебљења машине на промену магнетске отпорности (па
самим тиме и на индуктивности и однос струје и напона), утицај роторског флукса
на промену магнетске индукције, па зато и диференцијалне пермеабилности,
и потом индуктивности намотаја у фунцкији положаја ротора, као и други ефекти.

 Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ до 5 страница
који описује проблем и предвиђа даље кораке рада.   Литература -
(lit7)


Sensorless управљање AC машинама из коришћење несавршених интегратора
у естиматорима флукса и употребу прилагођене PLL петље

Информација о поожају ротора садржана је у електромоторним силама електричне машине.
Интеграцијом ЕМС могуће је добити флукс ротора, па самим тим (код машина са сталним
магнетима) и положај ротора.  Интеграцију отежава проблем офсета. Проблем се може
умањити применом несабршених интегратора, али је тада неопходно применити фазну
корекцију   и применити фазно спрегнуту петљу ради издвајања информације о положају
ротора.

 Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ са блок дијаграмом идејног решења
од кога се може почети са радом.  Литература -
(lit8)


Sensorless Control of IPMSM Based on Regression Model

Положај ротора СМ са сталним магнетима може се одредити на основу инјекције
тест сигнала мале амплитуде.
Постоји могућност да се мерени сигнали као и тест
сигнал доведу на улаз нарочите динамичке структуре - регресионог модела
пројектоване тако да обезбеђује прецизну и робусну оцену положаја ротора у
условиме несавршених мерења и шума.  Примена регресионог модела није у
потпуности усавршена и оставља простора за даљи ра.д

  Даљи кораци:   Могуће је добити блок дијаграм, два текста која описују примену
регресионог модела, као и сет експерименталних мерења која омогућују да се,

у првој фази рада,  пре добијања нових експерименталних резултата, примене и провере
нове идеје и решења у примени регресора.    Литература - (lit9A)   (lit9B)


Пројектовање синхроних генератора средње снаге (1-10 MW) са
смањеним вредностима субтранзијентних реактанси и бољим
сузбијањем виших хармоника које ствара нелинеаран терет


Sinhroni generatori koji za teret cesto imaju ispravljace koji unose
vise harmonike struje. Male vrednosti X''  smanjuju impedansu masine
na ucestanostima visih harmonika, cime se smanjuju harmonici u naponu
koji se dovodi na potrosace.   Pored teznje da se pri projektovanju   ima mala
vrednost X'',   potrebno je  projektovati magnetska i strujna kola tako da prisutni
harmonici ne prouyrokuju previse velike gubitke.


  Даљи кораци:   Могуће је добити блок   краћи текст као и основне
инструкције о  
анализи утицаја геометрије магнетских и струјних кола
на субтранзијентне реактансе и губитке.     Литература   - (lit10)

Управљање фреквенцијски регулисаним АМ/СМ у режиму великих
брзина и слабљења поља: проблем напонске маргине,
пројектовање управљања U=Umax
 


МНС се превасходно напајају из 3-фазних инвертора са дигиталном регулацијом
струје. Задатак управљања струјом се ослања на постојање минималне маргине
напона, тј. разлике између расположивог напона и електромоторне силе. Уколико
постоји маргина, тада је уклапањем одговарајућих прекидача могуће постићи
било позитивну било негативну промену струје, што је предуслов за управљање.

     Уколико се управљање конципира тако да је електромоторна сила увек
мања од расположивог напона,  тада ће флукс машине увек бити мањи од
остваривог.  Такав рад тражи да струја неопходна за добијање жељеног
момента буде већа, тако да су губици у машини већи, док је вршна вредност
момента који се може остварити мања.
С друге стране, могуће је конципирати
нову врсту управљања  машином, управљања које треба применити при брзинама
већим од номиналне. Управљање би било конципирано на околности да не од користи
имати највећи могући флукс, тако да у зони великих брзина треба имати што већи
напон. Другим речима, у зони великих брзина амплитуда напона треба да буде
увек једнака максималној.  То значи да се мора напустити концепт класичног управљања
струјом статора, те да угао напона остаје као једна једина управљачка варијабла
коју треба користити за достизање жељениг момента. У погледу флукса - флукс ће
бити последица настојања да се у условима U = Umax оствари жељени моменат,
тј, то ће бити највећа вредност флукса који је у датим условима могуће остварити.

  Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ на неколико страница
који садржи теоријска разматрања, основне анализе, прве резултате и који
наговештава кораке за даљи рад.  Литература -
(lit11)


Мониторинг,  дијагностика  и  рана детекција квара код Si,  SiC и GaN
прекидача снаге: промена облика струја и напона услед старења и деградације


Он-лине праћење стања полупроводничких прекидача у оквиру претварача високе поузданости
поготову је важно при коришћењу ИГБТ, али и савремених wide-band-gap  SiC и GaN прекидача. 
На основу анализе напонско-струјних  облика и измерених температурних разлика
могуће је судити о старењу поменутих компоненти и преосталом времену живота.
Рана детекција квара је поготову важна код примена које су критичне за заштиту или одржавање
људских живота, критичаних за мисију или способних да изазову значајну материјалну штету.
Позадина: Искуство са 1200V IGBT, већина конвенционалних ИГБТ-ова је таква да се њихове
карактеристике прекидања погоршавају након 10 година, без обзира на њихову добро
успостављену и консолидовану технологију производње. Новији СиЦ и ГаН прекидачи имају
(типично) мању површину, већу густину снаге, па и веће температурне флуктуације, што
утиче на њихову поузданост и рад. 


  Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ и релевантне писане радове.
Активности: (1) Аналитика (миграција, ...) (2) Симулација (pspice) (3) Мерења, убрзано
старење (4) Анализа U-I карактеристика и губитака, (5) Предлог алгоритама и
практично решење за имплементацију.    Литература --  (lit12)Утицај отпорности у гејту у отпорности и RC члана флајбек претварача на
степен корисног дејства и електромагнетски шум


Отпорност у гејту прекидача у оквиру флајбек претварача  утиче на брзину са којом се
мења напон, па тако и на комутационе губитке и емитовани електромагнетски шум.


  Даљи кораци:   Могуће је добити писани документ и релевантне писане радове.
Активности: (1) Аналитика (миграција, ...) (2) Симулација (pspice) (3) Мерења, убрзано
старење (4) Анализа U-I карактеристика и губитака, (5) Предлог алгоритама и
практично решење за имплементацију.   Литература   (lit13)


Оптимално пројектовање и поређење EI-type, POT-type и toroidal - type
трансформатора и утицај на степен корисног дејства flyback претварача


  Степен корисног дејства изолованог флајбек претварача зависи од карактеристика
спрежног трансформатора, конкретно, од индуктивности расипања између
примарног и секундарног намотаја.  Трансформатор је могуће начинити на
торусном, EI  или  POT-type језгру. Потребно је размотрити расположиве опције
за дизајн као и утицај геометрије на параметре трансформатора и утврдити
најбоље решење.   У већини случајева  постоји потреба да изолација између
примара и секундара  буде примерена релативно високом напонима, што се
може постићи увећањем растојања између намотаја, али је такав захтев у
супротности са потребом да се умањи расипање.

   Даљи кораци:   Могуће је добити Матлаб скрипт датотеке у којима се обавља
детаљан прорачун магнетског кола, магнетких отпорности, пре свега на путу
слукса расипања, 
као и одређивања индуктивности расупања. Разматрају се
стандардна језгра фирме Магнетикс.    Литература  - (lit14)


Израда алгоритма и програма за пројектовање торусних трансформатора  полазећи
од каталошких података за торусна језгра и спецификације трансформатора.


U kataloskim podacima naznacenim na WEB-u nalaze se podaci
za torusna jezgra. Osobine tih jezgara ukljucuju

-dimenzije, visinu, unutrasnju, spoljasnji precnik,
-osobine materijala, Mi relativno, AL broj,
-nacin/formula za proracun gubitaka u gvozdju
-prostor za namotaje

Potrebno je projektovati transformator lpko koristi
najmanje jezgro iz kataloga.

Da bi se to ucinilo, potrebno je projektovati namotaje
za svaki od jezgara-kandidata, proveriti precnik zice,
smestaj namotaja, parametre, gubitke, i proveriti
da li je moguce koristiti manje jezgro.

Ovu proceduru je moguce nacini (najpre) manualno,
dakle, rucno, korak po korak.

Potom treba naciniti program koji ce na bazi
"baze podataka" uzete iz kataloga sprovesti
proceduru na automatski nacin.
 
   Даљи кораци:   Могуће је добити Матлаб скрипт са примером
програма који може послужити као добра полазна основа, за

сам ток прорачуна.     Литература  -  (lit 15)Средњенапонски реверзибилни DC/DC претварачи, у

железници, микромрежама, паметним мрежама, топологије,
резонантна решења,  управљање, оптимизација


Средњенапонски DC/DC претварачи су се најчешће сретали у железници, где
на пролазном воду, који од локомотиве пролази кроз све вагоне, постоје
стандардни напони:  1500Vrms 50 Hz, 1000Vrms 16
Hz, 1500Vdc, 3000Vdc, а у
Украјини и 3000Vrms 50 Hz, и где је за напајање вагонских претварача
потребно обезбедити стандардне мрежне напоне уз галванску изолованост.
Проблем се и данас решава претварањем улазног једносмерног напона
(добијеног исправљањем евентуалних наизменичних напона пролазног воде)
који варира од 1000Vdc до 4500Vdc; у напон на изолованим једносмерним
сабирницама од око 600V, који се доцније користи за генерисање наизменичних
напона мрежне учестаности.

                  Поред напајања пасивних потрошача, DC/DC претварачи у
железници се често користе и као двосмерни претварачи који сабирнице средњег
DC напона, напона који се добија са контактног вода или треће шине и који
служи за вучу, повезују са батеријама ниског DC напона, које могу служити
 за рекуперацију кинетичке енергије преузете приликом кочења, или могу
обезбедити вожњу на деоницама са безнапонском секцијом контактног
вода, као и за краткотрајан погон у случају хаварије где напајање преко
контактног вода буде прекинуто. Поред наведених примена, све чешће
се разматрају и шинска возила која имају ендотермичке моторе који
покрећу генератор који директно или преко система енергетских претварача
повезује са погонским електричним вучним моторима. Приликом вожње
у веома специфичним деоницама (рецимо, тунели), где се не може толерисати
загађење које емитују ендотермички мотори, од користи је се доцније 
 
Из практичних разлога, батеријски напон је најчешће низак, до 800V,
док напон у оквиру вучног система може бити далеко изнад 1500V.
Стога је потребно имати ефикасан, двосмеран претварач који омогућује
претварање уз минималне губитке и галванску изолацију.

     Даљи кораци:   Расположива је литература, преглед досаташњих
решења као и 
услови за лабораторијски рад.  У оквиру документа на 7
страница су дате могућности са остваривање нових доприноса, листа
проблема који нису решени, сугестије итд.    Литература  -  (lit16A)  (lit16B)

  Развој субрезонантних топологија енергетских претварача:

 Резонантна  учестаност  код  већине  резонантних  претварача  је  нижа  од
учестаности  комутација.  Пример,  ако  је  учестаност  комутација fPWM= 20 kHz,
резонантна  учестаност  LC  кола  је  у  области fLC=  10-12  kHz.  Будући  да  је
прекидачка  учестаност  већа  од  резонанте,  овакве  претвараче  можемо  звати
супер-резонантним  (fPWM> fLC). Уколико би претварач био субрезонантни, са
fPWM < fLC,  тада  би,  за  исту  прекидачку  учестаност,  резонантна  учестаност LC
кола  била  већа, fLC >  20  kHz.  Већа  резонантна  учестаност  LC  кола  уз  исту
карактеристичну импедансу (исти однос L/C) значајно смањује L иC, тако да се
умањује величина реактивних компоненти па се смањују и губици снаге у њима.


 
Даљи кораци:   Расположива је литература, преглед досаташњих
решења као и 
услови за лабораторијски рад.  Кандидат може усмено
добити опис могућности са остваривање нових доприноса, листу
проблема који нису решени, сугестије итд.    Литература - (lit17A)   (lit17B)LLC Resonant Controller with High Voltage Startup


У
оквиру мрежних претварача за напоне до 0.4 кВ као и у оквиру мотора
у чије кућиште су интегрисани и трофазни инвертори за напајање
постоји потреба за помоћним напајањима мале снаге, напајањима која
дају +3.3В за напајање процесора, +20В и -5В за напајање драјвера итд.
Коришћењем ЛЛЦ топологије могуће је смањити габарит овог претварача. 


 Даљи кораци:   Расположива је литература. (lit18)


Transformerless  low-power single-phase solar inverter

Дистрибуирана генерација на бази малих соларних панела повезаних преко
монофазне мреже, снаге до 2.2 kW има потенцијал да постане значајан извор
електричне енергије током наредних деценија. Шира употреба овог решења
тражи градњу  мрежних инвертора врло мале тежине, габарита и цене.
Због величине, тежине и цене, није препоручљиво користити мрежни
трансформатор. Потребно је наћи робусну, једноставну и поуздану топологију
монофазног инвертора који не би имао мрежни трансформатор.

 Даљи кораци:   Расположива је литература.   (lit19)


Пројектовање дигиталних регулатора струје у мрежним инверторима
који садрже LCL филтре са  циљем да се модулише излазна импеданса
на начин који погодује стабилности мреже. 


Ветрогенератори, соларне електране али и активни потрошачи и пуњачи батерија
повезују се на мрежу преко мрежних инвертора. У условима где број мрежних
инвертора расте, и где се ситуација постепено помера ка "електронског
енергетици", где ће већина извора и потрошача бити повезана на мрежу
преко мрежних инвертора, карактеристике мрежних инвертора значајно
утичу на стабилност мреже. Излазна импеданса мрежних инвертора треба
да буде  што већа. У пракси, то значи да дигитални регулатори струје треба
да имају  што боље карактеристике, тј. да њихова излазна импеданса буде
што  већа, у идеалном случају, бесконачно велика.   Проблеме у остварењу
постављеног циља ствара ЛЦЛ излазни филтар. Наиме, присуство додатних
елемената слабо пригушене динамике ограничава опсег примењивих појачања,
а тиме и пропусни опсег као и могућност за  сузбијање поремећаја. Потребно
је истражити могућност за градњу нових управљачких структура и нових метода
за подешавање параметара. Проблем у реализацији велике излазне импедансе
може створити и PLL, тако да је потребно истражити нове начине за
синхронизацију мрежних инвертора.


 Даљи кораци:   Расположива је литература као и лабораторијске поставке за
експериментални рад.   Литература  - 
(lit20A)  (lit20B)


Пројектовање “Coreless” електричних мотора за примене у земаљским
возилима и авио-таксију (електричне машине са редукованим магнетским
колима)

 У применама где је потребно начинити врло велики однос момента и масе
(или запремине)  мотора (а то су пре свега  елекомотори који покрећу авионе,
хелихоптере, дронове као и мотори у возилима)  перспективу имају мотори
без магнетског кола, или мотори са веома редукованим магнетским колом.
Мотори могу бити цилиндрични или у облику диска.  Флукс може бити радијалан,
али  и аксијалан.  Перспективу, пре свих других, имају мотори који садрже
сталне магнете, врло мало и лагано магнетско коло од феритних материјала,
као и струјно коло.


Даљи кораци:   Расположива је литература  и програмски алати и упутства.
Погледати датотеке 
(lit21)  (lit21A)
Управљање ветрогенераторима у режиму велике брзине ветра, уважавање
системских ограничења снаге, момента, струје и напона, увећање
производње захваљујући  прилагођавању аеродинамичке ефикасности
турбине

Максимална аеродинамичка ефикасност ветротурбине остварује се у случају
где  снага прати, приближно, трећи степен брзине обртања турбине. Приликом
увећања брзине ветра, расте снага (па и струја која се предаје мрежи, струја
мрежног инвертора)  док у исто време расте и моменат (па и струја инвертора
који регулише струју електричног генератора, и који је са мрежним инвертором
спојен преко једносмерног међукола).  У условима где се активира једно
или друго ограничење, рад ветроелектране се мора прекинути, тако да снага
предата мрежи пада на нулу.   Управљање мрежним и генераторским инвертором
(тј. начин на који ће се задавати референтне вредности струје) може се изменити
тако  да се, при великим брзинама ветра, цео систем доведе у режим са
смањеном аеродинамичком ефикасношћу.  Када се то учини, снага се може
свести у границе дозвољеног, док се и момент генератора (уз адекватну промену
брзине )  може свести у границе дозвољеног, тако да се рад ипак може
продужити,  што значајно увећава укупну енергију добијену из ветроелектране.
Све поменуто је од нарочитог значаја у Србији, где брзине ветра нису сталне,
тако да је од великог значаја искористити и део времена када брзина
ветра премашује (у разумним границама ...)  вредност која даје Pnom.

Даљи кораци:   Расположива је литература, опис у 20-так страница  текста,
примери урађени у Матлабу, као и програмски алати и упутства.   
-->  (lit22)Линеарни мотори:

Hydraulic actuators in civil and military airplanes, in aircraft carriers and many
critical industrial applications have all the drawbacks of hydraulic-oil driven
equippment, including stability problems at extreme temperatures. There is an
obvious need to replace hydraulic actuators by linear electromechanical
converters, namely, linear electrical machines. 

In may  applications, such devices have a hollow cylinder, called the stator
hereafter, comprising the windings with their turns wound arounf the z-axis of
the cylinder, and having ring-shaped teeth with ring-shaped notches in the
stator magnetic circuit  playing the role of the slots which provide the   space
for circular winding turns, wound around the z-axis. The moving part, "the rotor",
of such structure is placed within the hollow stator cylinder, and it comprises
ring-shaped magnets that provide radial field which alters direction
from outwards (N-poles) to inwards (S-pole).

There is an obvious need to maximize the force, that is, to maximize the
Newton-per-Ampere ratio of this linear motor. At the same time, there is
also the need to reduce the force ripple.

The goal of the research could be

(1)
Finding the geometry of magnetic and current  circuits that would maximize
the N/Ampere ratio, while reducing the force ripple that takes place when
the force command (that is, the current amplitude) is constant

(2)
Given the geometry, and given the force ripple function in terms of the current
amplitude and position, finding the best compensation law, that is, finding the
functional approximation of the  current-reference variation in terms of the
desired force/current and the actual position, that would drive the force
ripple down to the minimum.

Attached are the three FEM models that could serve as the starting point
in both endevours.

As for (1), the modifications of geometry provided in FEM models can serve
to search for the optimum geometry (please consider differential evolution,
also described by boban@etf.rs)

Considering (2), the FEM model can be used to derive the force ripple for
the given current levels and given position.

 Потребно је остварити велику  специфичну силу (сила по јединици тежине) 
С друге стране, није прихватљиво да постоји валовитост силе, тј. периодично
одступање/пулсација силе у односу на задату вредност. Два постављена захтева
су у супротности, дакле, покушај да се увећа специфична сила увећава и
валовитост. Стога је потребно начинити напредак у развоју нових геометрија
линеарних мотора, као и напредак у развоју алгоритама за компензацију
валовитости момента код постојећих мотора.

Даљи кораци:   Расположива је литература, као и већ начињени FEM модели
за 3 примера линеарних мотора који се могу испитати коришћењем FEM алата.

a.     (lit32-FEM) 

b.     (lit32B-Srpski, “Optimalno projektovanje LIN motora)  

c.      (lit32C-Srpski, “Aktivna kompenzacija valovitosti”) 

d.     (lit32D-English)


СРМ - прекидачки релуктантни мотори - проблем валовитости момента и
односа Nm/Arms, примена концепта пасивности, примена концепта feedback
linearization, нове врсте управљања и обликовања струје. За дати дизајн СРМ,
могуће је пројектовати и остварити управљање које обликује струју у намотајима
тако да се смањи валовитост момента, задржавајући при томе високу вредност
односа момента и струје.

Даљи кораци:   Расположива је литература   -->  (lit33)


Analysis and control of electrical power system with distributed, electronically
controlled  load and distributed, electronically controlled generation, study of
disturbance-wave-propagation, wave-quenching and stabilization.

      Електронска енергетика:  примена све већег броја обновљивих извора, какве су
електране на ветар и сунце, које се на мрежу повезују преко енергетских претварача,
(трофазних инвертора са дигиталном регулацијом ); примена уређаја за акумулацију
енергије и пуњача батерија, који се на мрежу  такође повезују преко трофазних
инвертора, као и све већи број активних потрошача, који садрже енергетске
претвараче чији је задатак да напон мреже прилагоде потребама потрошача
чине да се мрежа убрзано мења -- на месту трансформатора, појављују се статички
претварачи, на месту синхроних генератора, електронски контролисани извори са
трофазним инверторима, на месту пасивних потрошача, електронски управљиви
потрошачи  који врло често имају и локалну акумулацију.   Као последица,  динамичке
карактеристике извора и потрошача се коренито мењају (погледати књигу Grid-side
converters design and control, Springer), као и топологија мреже, која више није
централизована и не садржи (само) пасивне потрошаче, већ има дистрибуирану
производњу, дистрибуирану потрошњу и дистрибуирану акумулацију.
   Циљ даљег проучавања је простирање поремећаја у мрежи са дистрибуираним
параметрима, анализа стабилности, робусности, отпорности на кварове, као и
пројектовање управљачких дејстава у циљу стабилизације и увећања поузданости.

Даљи кораци:   Расположива је литература, текстови са описом проблема,
примери урађени у Матлабу, припремљени за сложеније симулације које треба
радити коришћењем FPGA кола и Hardware-In-Loop концепта, упутства,
прелиминарни резултати и први написани радови.     --> 
(lit 34)


Introduction of distributed computing and
   blockchain-based smart contracting into
   ac grids in an energy-efficient way.

 


Application field

 

(Application field - most general)   Gathering of the local consumers, local generation and
storage into functional groups, “energy communities”, enabled to decide on their energy
 transactions and engage in on-line contracting with the grid operator provides them to
obtain technical and financial benefits, while assisting at the same time the operator in
 its attempt to control the demand, to draw the energy from distributed sources and to
 hire distributed storage capacities, both real-world and virtual. 

 

(Application field - requirements)  On-line contracting in ac grids has to generate legally
 bounding traces and logs, such as the undisputable information on energy prices at
the instant of closing, the data related to hired energy, resources and other elements of
the computer-to-computer contract. Relevant data has to reside in a distributed data
base, and the only viable technology at this point seems to be the blockchain.

 

(Application field - specific) Blockchain is a special technology for peer-to-peer transaction
platforms that uses decentralized storage to record all transaction data. It could be used
in combination with smart contract applications and smart home energy management system.
 In addition to smart contracting, other uses include smart power analyzers and monitoring
 the energy consumption in real-time for utilities and customers. The scope can be extended
 to providing the platform for software-based solutions aiming advanced market and
energy efficiency applications. The applications can enable the end users to use electrical
energy in a most efficient way, participate in Demand Response programs and sell the
surplus from renewable energy sources to utilities through the advanced blockchain platform. 

 

Problems

 

(Problem 1) Assigning the “weight” coefficients in energy-efficient way. The current state-of-the-art
 technology qualifies the participant and associates the weighting factor to its “vote” on the bases
of the participants ability and will to execute complex algorithms which involve a great deal
of computer memory, CPU-time and even the electric energy for supplying the associated computer
 hardware. This approach can hardly be used in ac-grid applications, where the individual consumers,
micro-grids and metering/commanding assets rely on digital control platforms with relatively low
cost and with low energy consumption. 

 

(Proposed solution 1)  In brief: Each of the participants is required (once per week or similar)
to inject into the grid a brief and specific current pattern. The number of participants that are
 able to detect a valid code is the sense of measure for the “weight” of the participant which
 transmits the code.
 In the realm of ac-grid smart-contracting, the credibility of each participant
is directly proportional to its rated power. At the same time, the rated power measures the ability
of each participant to affect the grid voltages and currents. Namely, the larger the rated power,
the larger grid-voltage-response would be in cases where the considered participant inject the
currents into the grid, and the wider the area of the grid where such response can be detected.
Considering the fact that most sources and loads have electronically controlled grid-connected
power converters, it is reasonable to assume that each participant has the ability to inject,
 once in a while, the current sequences with amplitudes and frequencies that are not harmful to
 the grid nor to other prosumers. Such sequences can represent the code that uniquely defines the
participant. The patterns and codes are specifically assigned to the each participant at the time
of his first connection and registration (said processes implying procedures that have yet to be
defined). The weighing coefficient for each participant is established in proportion to its rated
power, wherein the later can be determined by the area of the grid where the response to said
excitation is detectable. In other words, the number of neighboring participants that are able to
detect the valid code is the raw information that could be used to generate the “weight” for each
of participants.

 

(Problem 2) Identification of “Green” energy. Electrical energy from renewable, environment-friendly
sources is often coined “green energy”. In addition to subventions, feed-in tariffs and other instruments
which promote the green energy, it is also of interest to identify the sources and destinations of
“green kWh”. In some cases, the most notorious being the charging station for electrical vehicles,
it is of uttermost importance to use only the “green energy”. Namely, replacement of internal
combustion engine – driven cars by electrical vehicles in countries with carbon-based electrical
power generation is harmful, it actually increases the emission of green-house effect gasses and
 increases other forms of pollution. Thus, it is of interest to charge the batteries of electrical cars
solely by “green kWh”. To this aim, it is important to identify the source/origin.

 

(Proposed solution 2)  In brief: The elements of distributed computing and the “democratic”
abilities of block-chain-like system can be used to distinguish the green kWh.
 When the
“green-kWh-looking” consumer requires delivery of green energy, such request is broadcasted
into the network. Participants such as the renewable sources, microgrids and which others
which generate and store “the green kWh” can issue their quotes. The algorithm which
applies yet-to-be-defined selection criteria chooses one of them, closes and documents the
 transactions and commences the transfer. Unpredicted events which might threaten the
transfer have to be detected, documented and resolved accordingly. In the prescribed way,
 it is possible to trade “green kWh” even within the grid which also handles carbon-based
 energy.

Литература    -->   (lit 35)

 Long term
We're all aware of the hopes that quick & automated negotiations
of advanced energy transactions between all the prosumers in
an ac-grid could help meeting the goals of virtual accumulation,
improve demand control and pave the way to dynamic/real-time
change of energy prices, and other advanced & useful functions.
A key ingredient that brings legal flavor is distributed computing
/ distributed data base with security measures and "majority"
voting system with variable weights that helps consensus-based
decisions. Of course, digital platforms of nano-grids and in small
prosumers cannot cope deciphering neither cryptographic
problems nor image compression/decoding tasks. Thus, there is
a wide field to plough.


 


Квалитет електричне енергије у „електронској енергетици“, инјекција и
супресија паразитних ЈСС,  инјекција и апсорпција мрежних хармоника.


Мрежни претварачи инјектују у мрежу паразитне ЈСС и напоне. Паразитне
компоненте настају услед несавршености уређаја енергетске електронике.
Чак и врло мале ЈСС могу имати врло штетне последице по елементе ЕЕС
какви су трансформатори. Потребно је пронаћи направе за детекцију и
пројектовати алгоритме за компензацију паразитних компоненти.
      Постоји и потреба да се развију нове врсте дигиталних регулатора струје
који могу оспособити мрежне претвараче да апсорбују мрежне хармонике
и да тако допринесу  уклањању изобличења напона мреже.


Даљи кораци:   Расположива је литература, текстови са описом проблема,
примери урађени у Матлабу, упутства, прелиминарни резултати и први
написани радови.      Литература  --> 
(lit38A)  (lit38B)Пројектовање алгоритама за оптимално управљање електранама на сунце и
ветар са значајно бржим достизањем оптималне радне тачке него што је
то случај са уобичајеном МППТ алгоритмима.  

Промена снаге соларног панела са излазном струјом као и промена снаге ветротурбине са
брзином обртања имају сличности са конкавном параболом чији максимум зависи од низа
параметара и стања. Уобичајене МППТ методе су корачне, споре и уносе поремећаје у рад
система. Коришћењем Мур-Пенрозове псеудоинверзије могуће је вршити одређивање кључних
параметара током рада, што омогућује да се приликом сваке промене нови оптимум достигне
без непотребних кашњења, чиме се значајно увећава укупна енергије добијена из извора.

Даљи кораци:   Расположива је литература, текстови са описом проблема,
примери урађени у Матлабу, упутства, прелиминарни резултати и први
написани радови.    Литература   -->  
(lit39)


Адаптивно управљање дистрибуираним мрежним претварачима и увећање
маргине стабилности у савременим ЕЕС.  


Већина савремених извора,  потрошача и уређаја за складиштење повезује се са мрежом преко
уређаја енергетске електронике, мрежних претварача са полупроводничким прекидачима и
ширинском модулацијом (
PWM).  Коришћењем инхерентне побуде коју процес модулације
уноси у систем као својеврсног тест сигнала, могуће је извршити идентификацију
специфичних параметара мреже, међу којима су и серијске импедансе као и резонантне
појаве у оточним елементима. Праћењем промене поменутих параметара могуће је
детектовати и промене у топологији, до којих долази програмирано или због кварова. 
На основу параметара могуће је подесити унутрашње регулаторе мрежних претварача
на начин који доприноси стабилности. Мерни системи за дигитализацију напона и струја,
који постоје у сваком мрежном претварачу омогућују да се детектују прелазне појаве
као што су одступања снаге, учестаности и фазе. Пројектовањем закона управљања по
коме би мрежни претварачи инјектовали краткотрајне импулсе снаге могуће је остварити
апсорпцију поремећаја, спречити рефлексије у мрежи и увећати маргину стабилности.

Литература    -->   (lit 35)Истраживање је нераскидиво везано за PhD студије, али постоје разлози да се са
 истраживачким радом почне и знатно раније.  До успеха се брже долази у случају
када се истраживачки рад одвија у тиму, уз честе консултације и разговоре.

У прилогу је дат подсетник са 40-так ставки чија је сврха да подстакну читаоца на
размишљање. За неке од њих постоје и шира појашњења, материјали и примери.

Истраживачки рад значајно олакшава разумевање, сагледавање, усвајање, меморисање,
савладавање  нових знања и вештина. Ако је сврха нових знања позната и ако се зна примена
 нових вештина које треба савладати, учење ће бити знатно лакше и представљаће веће
задовољство.  

Вожња бицикле тражи одређена знања и вештине. У настојању да се она савладају, могуће је
савесно проучавати упутство за употребу бицикле и меморисати податке о вијцима, зупчаницима,
пречницима челичних цеви, мастима за подмазивање, али и читати писана упутства о начинима
одржавања равнотеже, препорукама за улазак у кривину, сугестијама у погледу кочења итд.
Поменута знања могу значајно помоћи да се бицикла поправи, направи или чак усаврши. Ипак,
теоријски поткован возач који нема практичног искуства неће моћи да вози бициклу већ ће је
приликом првог сусрета гурати поред себе. С друге стране, познато је да се вожња бицикле
 може брзо савладати без било какве литературе или предзнања. После пар падова и убоја
и после пар сати несигурне вожње, ученик се полако претвара у искусног возача који
размишља о вожњи на задњем точку или са рукама подигнутим увис, али који ће тешко
успети да реши техничке проблеме или кварове.

Претходни параграф покушава да укаже на два супротстављена приступа, оба у основи лоша.
Сви су изгледи да процес савладавања теоријских знања и њихову практичну примену не
треба раздвајати „прво једно па онда друго“, већ је мешавина два напитка најукуснија и
најлакше се пије. Сви су изгледи да склоност ка истраживању, иновирању, проналажењу,
пројектовању и експериментисању не треба спутавати. Сви су изгледи да не постоји узраст
 у коме је прерано почети, али ипак постоје разумне мере и ограничења:  благовремено
упознавање са досадашњим достигнућима, са радом других, са такозваним „стањем у
области“ спречиће узалудне напоре у проналажењу  точка или рупе на саксији, док ће
неопходни минимум теоријских знања онемогућити горко разочарење истраживача који
је веровао како је пронашао perpetuum mobile. Поменуте мере предострожности ће
бити испуњене правилним, савесним и приљежним коришћењем литературе (научних радова),
док је самостално писање научног рада круна успешног рада сваког истраживача.


Optimalni dizajn linearnog motora
.
Optimizacija magnetskog kola linearnog motora
Optimizacija strujnog kola linearnog motora.

Cilj:

Projektovati magnetska i strujna kola linearnog motora sa stalnim magnetima tako da se
dobije povoljniji odnos valovitosti sile i srednje vrednosti sile, ili, da se dobije zeljena
srednja vrednost sile uz sto manju  valovitost.

Postupak:

Magnetsko kolo se opisuje sa 5-10 razumno odabranih parametara, recimo, duzina zubaca,
debljina jarma, sirina zleba, sirina zubaca, oblik krunice opisan sa 2-3 parametra, kljucne
dimenzije magneta. Alat razvijen u dole opisanim tackama 1-5 se svede na  manji, razuman
broj struja, primer, Inom/2,  Inom  i 2Inom.  Sada se opredeli razuman broj kombinacija
parametara magnetskog kola za koje posstoje analiticki ili inzenjerski razlozi, recimo, 20-30
kombinacija.  Koriscenjem alata razvijenog  u tacki 5 utvrdi se koja kombinacija daje
najbolji kriterijum performanse -- tj. da i dalje daje trazenu srednju vrednost sile za
datu struju aali uz sto manju valovitost. Pored "blind" pretarzivanja razlicitih raspolozivih
verzija dizajna, moguce je koristiti diferencijalnu evoluciju.

Funkcionalna aproksimacija valovitosti.

1. Proucavanje osnovnih pojavnih oblika linearnih motora cilindricnog oblika sa
     kretanjem duz ose cilindra.

2. Analiza raspodele polja stalnih magneta / priblizni  analiticki izrazi. Analiza raspodele
    magnetopobudne sile statora / priblizni analiticki izrazi. Napomena, magnetske ose
    navojaka koincidiraju sa osom cilindra.

3. Elaboriranje dualnosti standardne cilindricne masine sa stalnim magnetima i
    odgovarajuceg linearnog motora. 

4. Unosenje linearnog motora u FEM. prvi pokusaj u femm42.exe, moguce dobiti upute
    od s.v.  Proucavanje mogucnosti/primera za koriscenje lua scripta za automatizaciju
    postepenog pomeranja pokretnog dela motora duz ose, obavljanje simulacije i
    dobijanje promene sile.

5. Izrada matlab koda koji ce koristiti lua script komande  da radi sledece:

       za vrednosti jacine struje koja se u eksternoj petlji menja od 0 do 2 Inom, sa
       koracima od, recimo 5% ili 10%, u unutrasnjoj petlji se vrsi pomeranje pokretnog
       dela motora za po 1/100 ili 1/200 deo elektricnog perioda, i u svakoj  takvoj
        iteraciji odredjuje se sila.

       Na opisani nacin dobija se familija krivih   fx = Sila(pozicije), gde se za svaku
        jacinu struje dobija po jedna funkcija fx.  Izdvaja se srednja vrednost kao i
        rezidualna valovitost. Na osnovu dobijenih rezultata se sudi o dizajnu i potom
        bira onaj najbolji dizajn.

                        a.     (lit32-FEM) 

      b.     (lit32B-Srpski, “Optimalno projektovanje LIN motora) 
c.     
(lit32C-Srpski, “Aktivna kompenzacija valovitosti”) 

                        d.     (lit32D-English)

Aktivna kompenzacija valovitosti sile
kod linearnih motora sa stalnim magnetima.

Cilj:

Usled velike zahtevane specificne sile, linearni motori sa
stalnim magnetima imaju znacajnu valovitost sile, koja u mnogim
primenama nije prihvatljiva.

Da bi se kompenzovala valovitost sile u realnom vremenu mora
se menjati zadata vrednost struje kako bi krajnji rezultat
(rezultantna sila) bila bez valovitosti.

Da bi se postigao zeljeni cilj, neophodno je doci do
funkcionalne aproksimacije valvitosti sile, funkcije
koja predstavlja valovitost u zavisnosti od jacine struje
i polozaja.


Funkcionalna aproksimacija valovitosti.

1. Proucavanje osnovnih pojavnih oblika linearnih motora cilindricnog oblika sa
     kretanjem duz ose cilindra.

2. Analiza raspodele polja stalnih magneta / priblizni  analiticki izrazi. Analiza raspodele
    magnetopobudne sile statora / priblizni analiticki izrazi. Napomena, magnetske ose
    navojaka koincidiraju sa osom cilindra.

3. Elaboriranje dualnosti standardne cilindricne masine sa stalnim magnetima i
    odgovarajuceg linearnog motora. 

4. Unosenje linearnog motora u FEM. prvi pokusaj u femm42.exe, moguce dobiti upute
    od s.v.  Proucavanje mogucnosti/primera za koriscenje lua scripta za automatizaciju
    postepenog pomeranja pokretnog dela motora duz ose, obavljanje simulacije i
    dobijanje promene sile.

5. Izrada matlab koda koji ce koristiti lua script komande  da radi sledece:

       za vrednosti jacine struje koja se u eksternoj petlji menja od 0 do 2 Inom, sa
       koracima od, recimo 5% ili 10%, u unutrasnjoj petlji se vrsi pomeranje pokretnog
       dela motora za po 1/100 ili 1/200 deo elektricnog perioda, i u svakoj  takvoj
        iteraciji odredjuje se sila.

       Na opisani nacin dobija se familija krivih   fx = Sila(pozicije), gde se za svaku
        jacinu struje dobija po jedna funkcija fx.  Izdvaja se srednja vrednost kao i
        rezidualna valovitost.

Na osnovu dobijenih rezultata se pronalazi i optimizira analiticka funkcija dve
promenljive, funkcija  fx = Sila(pozicija, jacina struje),  koja na najbolji nacin
omogucuje zeljeno predvidjanje valovitosti.

                        a.     (lit32-FEM) 

      b.     (lit32B-Srpski, “Optimalno projektovanje LIN motora) 
c.     
(lit32C-Srpski, “Aktivna kompenzacija valovitosti”) 

                        d.     (lit32D-English)Istraživački rad u oblasti solarne energije u Srbiji

Integracija fotonaponskih elemenata  sa uobičajenim građevinskim elementima 
fasada, krovova i drugih ravnih površina  kuća, zgrada i ostalih objekata može
smanjiti troškove ugradnje, zaštite i održavanja. Ukoliko se primene novi,
amorfni materijali  i premazi,  izrada  se može svesti na nanošenje aktivnog
sloja na  keramičke ploče i druge slične građevinske elemente. U granicama
mogućeg, treba iskoristiti domaća iskustva i  kapacitete u gradnji i integraciji
aktivnih slojeva i građevinskih elemenata, ali se treba osloniti i na rešenja i
iskustva koja već postoje u svetu. Problemi tehničke prirode uključuju
pronalaženje najboljeg načina za povecivanje većeg broja "aktivnih"
površina, što bi trebalo postići bez kablova u najvećoj mogućoj meri.
Pored toga, grupa koja sadrži veliki broj povezanih elemenata treba da
ostane u funkciji i kada jedan broj elemenata bude oštećen, prekinut, u
kratkom spoju ili u senci. Da bi se očuvala funkcionalnost grupe u opisanim
uslovima  potrebno je koristiti  PTC poluprovodničke elemente, JFET
silicijum-karbidne tranzistore ili druge poluprovodničke elemente koje mogu
ograničiti struju, prekinuti  ili uspostaviti kolo i raditi kao obnovljivi
(resetabilni)  osigurači.
       U pogledu  gradnje energetskih pretvarača (tzv. mrežnih invertora),
pretvarači u gore opisanim primenama moraju imati izuzetno veliku
efikasnost,  ali i mali gabarit, težinu i cenu. Postavljeni ciljevi se mogu
postići primenom wide-band-gap  naprava kakve su SiC  i GaN
poluprovodnički prekidači.  Dosadašnja praksa u korišćenju SiC i GaN
elemenata podrazumeva korišćenje kućišta i načina povezivanja (tzv.
packaging  i  bonding)  kakva su bila u upotrebi u sklopu sa konvencionalnim
silicijumskim komponentama kao što su Si-IGBT  i Si-MOSFET. Praksa
pokazuje da spoj "starih" rešenja za packaging i bonding sa novim
poluprovodničkim  SiC i GaN prekidačima ne daje boljitak u pogledu
efikasnosti, težine i gabarita, dok se u isto vreme značajno umanjuje
pouzdanost. Dakle, neophodno je pronaći nova rešenja za packaging
i bonding.  Pri tome, svi su izgledi da neophodno integrisati sve prekidače
u jednom pretvaraču u jedinstveno kućište, pa čak i koristiti svaku mogućnost
da svi među sobom kompatibilni prekidači budu na istom čipu
(poluprovodničkom kristalu).  U praksi već postoji "flip-chip" pristup, u kome
se još uvek ostaje na nivou zasebne izrade pojedinih poluprovodničkih prekidača,
ali se oni   ne "pakuju" u kućišta već se izrađuju kao pasivizirani čipovi
sa priključcima načinjenim u BGA (ball grid array) stilu.  Ovakvi prekidači
se montiraju (leme) na štampane ploče sa aluminijumskom osnovom koja
omogućuje odvođenje toplote. Međutim, čak ni ovakav pristup ne omogućuje
dovoljno smanjenje parazitnih kapacitivnosti i induktivnosti koje bi omogućile
efikasno koriščenje novih multi-level topologija (koje će biti objašnjene u daljem
tekstu). Svi su izgledi da je potrebno uvećati stepen integracije na način koji
grupiše poluprovodničke prekidače u što brojnije grupe izrađene na istom
kristalu. Povezanost samih topologija i osobina prekidača može značiti da
će razvoj biti paralelan/interaktivan, tj. da će promene u tehnologiji izrade
i povezivanja prekidača uticati na topologije i tražiti razvoj novih topologija.
   Pojašnjenje:  Uobičajene 2-level topologije energetskih pretvarača svaku od
izlaznih faza mogu povezati sa pozitivnim ili negativnim polom jednosmernog
međukola (dc-link). Generisanjem + i - impulsa i promenom njihove širine
(PWM - pulse width modulation)  generišu se naponi koji, uz zanemarenje
VF komponente, imaju prostoperiodičnu promenu i mrežnu frekvenciju.
Impulsni karakter napona traži da pretvarač sadrži i  filtre sa energetskim
L i C komponentama koje treba da oslabe VF komponente napona.
Pomenute L i C komponente imaju konačne gubitke, težinu i dimenzije.
Ispostavlja se da upravo one imaju ključni uticaj na cenu, veličinu, težinu
i gubitke pretvarača.  Poželjno je koristiti manje L-C elemente kako bi
se performanse pretvarača poboljšale. Multi-level topologije koriste veći
broj prekidača (ne samo 2 u svakoj fazi, kao što je to slučaj kod
2-level topologija). Umesto da daju samo 2 naponska nivoa, one mogu
generisati fazne napone sa 3 nivoa (-E,  0,  E),   fazne napone sa pet nivoa
(-E,  -E/2, 0, +E/2,  +E)  ili sa većim brojem naponskih nivoa. Kao posledica,
harmonijski sastav i ukupna "energija" odstupanja impulsnog izlaznog napona
od željene prostoperiodične promene je značajno smanjena, i zato je moguće
koristiti značajno manje L i C komponente filtra. Kao posledica, smanjuju se
gubici u filtru, gabarit, težina i cena pretvarača.
Идентификација параметара супер-кондензатора - прелазне појаве у
у супер-кондензаторима се описују RC мрежом са више серијски и/или
паралелно повезаних елемената. Идентификацијом параметара се добија
тачнији модел, тако да је могуће остварити боље подешавање регулатора
струје/напона током пуњења/пражњења. Поред тога, промена параметара
 модела указује на старење, загревање и деградацију супер-кондензаотра,
тако да се идентификацијом могу добити подаци о температури,
оштећењима, преосталом животном веку, може се остварити рана детекција
квара и предвидети/планирати превентивно одржавање. Теоријске основе
које су потребне за обављање назначеног посла укључују приступ описан
у раду  Robust DSP-based efficiency.....by  SN Vukosavic, E Levi, публикован у
IEEE Transactions on Industrial Electronics 50 (3), 560-570,  DREM  проширење
линеарног регресора, као и метод уношења пертурбације ради генерисања
виртуелних излаза.    (Literatura)Електрична возила,  интегрисани пуњачи батерија ...интегрисани пуњачи 
батерија у вучним погонима са AC моторима, са SRM моторима, проблеми
 пунионица за електрична возила са/без постројења за складиштење.  

          а)     Интегрисани пуњачи у електричним возилима – могућност да се намотаји вучног
                мотора поделе у две групе, те да једна група буде „примар“ а друга „секундар“
                тако сложеног трансформатора који би послужио да се изолују струјна кола
                унутар возила од струјних кола мреже. Шире гледано - коришћење вишефазних
                 (мултифазних)  електричних машина које у моторном режиму дају већи
                 специфични моменат док у режиму пуњења постају део улазног филтра (
lit41)

 
    б)     Интегрисани пуњач у возилу које има прекидачки релуктантни мотор 

          в)      Пунионице за електрична возила - Топологија пуњача са локалним складиштењем.
                 Пуњење једног аутомобила је пожељно остварити у времену од 6-10  минута.
                  У резервоару са бензином за ендотермички мотор корисне запремине 40-50 литара
                  има више од 1548 MJ енергије. Уз HCCI Sky-Active бензински мотор и ефикасност од 45%,
                  нето енергија једног резервоара је 696 MJ. Електромоторни погон EV има ефикасност
                  бољу од 90%, тако да је нето енергија батерије еквивалентног / заменског EV једнака 
                 
696/0.9 MJ. Уз ефикасност батерије и пуњача од 90%, током процеса пуњење такве
                  батерије, из мреже треба преузети енергију од  860 MJ. За пуњење од 10 (6) минута
                  потребна је снага пуњења од 1.43 MW (2.39 MW). Да би се ограничила снага преузета
                  из мреже, потребно је имати локалну акумулацију. Супер-кондензатори (ултра-
                   кондензатори) су релативно скупи. Стационарне батерије имају ограничен број
                  циклуса. Друге врсте складиштења имају своје слабости. Потребно је размотрити
                  расположиве технологије складиштења, издвојити значајне параметре, међу којима
                  је и цена („levelized cost analysis" -- " левелизована“ цена -- набавке+ инсталација+
                   коришћење/екплоатација + одржавање + поправке + одлагање отпада), али и друге
                   параметре међу којима је тежина волумен ефикасност број циклуса,
                    еколошка прихватљивост,  потребно је поредити решења по кључним параметрима,
                    потребно је размотрити топологије претварача.


    г)           Критички осврт на електрична возила са становишта утицаја на околину.   
                         (пример ставова које узимају критичари ЕВ)
                    Електрична возила чије се батерије пуне из дистрибутивне мреже електроенергетског система
                    који је првенствено заснован на угљу не доприносе смањењу емисије гасова са ефектом
                    стаклене баште нити смањују укупну емисију штетних материја. Једина корист од таквих
                    возила је измештање загађења из центра великих градова, уз увећање укупне емисије
                    мерене на широј територији. Потребно је спровести објективну, детаљну и свеобухватну
                     анализу укупних емисија свих штетних материја за случај коришћења аутомобила са ICM
                    и за случај електричних аутомобила. Анализа треба да обухвати загађење у фази прибављања
                    свих материјала/ сировина за производњу аутомобила, потрошних делова и одговарајућих
                    елемената инфраструктуре, загађење током производње, индиректно загађење услед утрошка
                    енергије у процесима прибављања материјала и производње, загађење током експлоатације
                    аутомобила као и загађење које настаје као последица његовог одлагања или рециклирања.Пројектовање електричне мреже унутар возила -- повезивање батерије, блока
електролитичких кондензатора - филм кондензатора и инвертора.


Considered system
(1) The battery connected with "DC-bus-electrolytic" through a ....
(2) Cable called "Cable_Battery",
(3) "DC-bus-electrolytic" block connected with various inverters via ...
(4) Cables called "Cables_Inverter", from each of the inverters to electrolytic,
(5) A number of the 3-phase IGBT PWM inverters, each with
(6) The internal snubber capacities of the inverters, called "C_Snubber"
(7) The external film capacities, called "C_Film", connected with inverter by a
(8) Cables called "Film Cables".

Target:
- Find capacity values,
- Find the values ​​of the resistances required for the damping,
- Find the range of acceptable cable lengths

..... which give the waveforms of currents and voltages
      acceptable, where "acceptable" means
    --- without excessive peaks,
    --- without slightly damped oscillations,
    --- with an indispensable effective value, and no more.


Analysis:

The current absorbed by each of the inverters contains a train
of the impulses that appear with a rhythm established by Tpwm,
period of the PWM switching of the inverters. So one
component of the frequency spectrum, very large, is that
relating to PWM switching. But the foreheads of these
pulses are steep, include a rich spectrum of
higher frequencies, which excites the L-C circuits
oscillating, which exist all around the pattern
electricity. Thus, two aspects are noted,

-> You need to manage the distribution of the "ripple" current
      at PWM frequencies between various capacitors and the battery.
-> You must manage the oscillations of the LC circuits and insert
       resistors or other damping means.

Distribution of PWM ripple

3-phase inverters are considered to be the sources of current
"ripple" PWM. This ripple depends on the amplitude of current
phase-in-output-inverter, from the phase of this current, and from the index
modulation. Worst case is obtained with a modulation
PWM which gives 3-phase voltages around 2/3 of the amplitude
maximum (modulation index of about 65%). Effective value
of PWM ripple contained in the inverter current corresponds
about 45% of the peak of the inverter output currents.
    So, each inverter provides 0.45 Imax_phase of content
at PWM frequencies. Distribution of this current not
it depends on the resistances (quite small), but instead
from Xl = L * w and Xc = 1 / C / w. So, you have to draw the pattern
electric with inverters as power sources, Xl as
cable impedances and Xc as capacitance impedances.
The battery could be represented as one
electromotive force and an ESR resistor
(! not small!, for a 12V 60Ah battery, about 3 mOhm, per hour,
for a 400V, 30 Ah battery, ESR = 200 mOhm).
At this point, you have to solve the electrical circuit and find it
the Ripple_PWM_RMS currents in the different branches of the circuit.
Where necessary, components must be chosen (C, Celcap)
who can carry this load.


Resоnance problems

There are three circuits that could create the answer
too oscillatory,

  - C_Snubber ... Cavo_Film - C_Film
  - C_Film --- (Cables_Inverter and Cables_Film)
  - "DC-electrolytic-bus" - Battery_Cable - Battery

In each circuit we should identify Cdominante e
Ldominante. Example, with C_Snubber = 6uF and C_Film = 40 uF
placed in series, Cequivalent = 6 * 40/46 and close to C_Snubber.
So, C_Snubber is dominant. The same is true for the dominant.
In essence, Cdominante and the main C that "see" them
inductances, while the dominant is L which "sees" the capacitances.
Now, Wrisuonante and Zcaratteristica are found as (LC) ^ - 0.5
and (L / C) ^ 0.5. Each circuit has its equivalent resistance set
in series, Rserie. Alora, the damping must be found how
Damping = Rseries / Features. To avoid fluctuations,
you need the damping of, at least, 1/3.
      In cases with poor damping, it could be inserted
the power resistance, non-inductive, in series. Alternative
and the use of dissipative ferrite rings, which create an "inductance"
mass production, however, with extremely high material losses
ferromagnetic at high frequencies.

в
в